Aktualności

Zapowiedź zmian w egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

W 2021 roku egzamin ósmoklasisty będzie  przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Zmianie powinny ulec również arkusze egzaminacyjne. Do końca grudnia będą gotowe przepisy, a także aneksy do informatorów, dzięki którym można spokojnie przygotować się do egzaminów.

Zmiana arkuszy egzaminacyjnych

Wprowadzenie na potrzeby egzaminów w 2021 r. wymagań egzaminacyjnych wiąże się z modyfikacją formuły arkuszy egzaminacyjnych. Zmiana ta będzie dotyczyła m.in.: w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego:
-zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczona będzie liczba lektur obowiązkowych, formy wypowiedzi ograniczone zostaną do dwóch: rozprawka albo opowiadanie,
-zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w pierwszej części
arkusza egzaminacyjnego (czytanie ze zrozumieniem), przy zachowaniu
pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (120 minut),
-możliwości odwołania się przez ucznia w wypracowaniu do wybranej
lektury obowiązkowej, spełniającej warunki zadania (nie będzie wskazana lektura obowiązkowa, do której uczeń musiałby się odwołać);

W przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki:

-zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczono wymagania dotyczące m.in. własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, geometrii przestrzennej, elementów statystyki opisowej,
-zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu
egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (100 minut),
-zmniejszenia liczby zadań otwartych do rozwiązania (w porównaniu do arkuszy z lat 2019–2020);

w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego:


-zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. obniżony zostanie ogólny oczekiwany poziom biegłości językowej (poziom A2),
-zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu
egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (90 minut),
-ograniczenia/dostosowania zakresu struktur gramatycznych
(opublikowanych w Informatorach o egzaminie z poszczególnych języków);

Więcej informacji na stronie:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zmiany-na-egzaminie-osmoklasisty-i-egzaminie-maturalnym-w-2021-r

Skip to content