Ciekawskie świetliczaki

Autor innowacji

mgr Grażyna Drabek

Nauczyciele prowadzący innowacje

wychowawcy świetlicy

Miejsce wdrażania innowacji:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie

Rodzaj innowacji:

programowa

Zajęcia edukacyjne objęte innowacją:

zajęcia świetlicowe

Adresaci innowacji:

uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej

Czas trwania innowacji:

rok szkolny 2019/ 2020 z możliwością kontynuacji

Szczegóły innowacji

Motywacja wprowadzenia innowacji

Świetlica szkolna jest dziś jedną z najbardziej popularnych form opieki nad dzieckiem. Tutaj większość uczniów z klas młodszych spędza swój czas wolny. W związku z powyższym przeważają tu takie formy pracy jak gra, zabawa, konkurs, wycieczka i inne angażujące całą osobowość i organizm dziecka. Dobór najodpowiedniejszych form (uwzględniający potrzeby i zamiłowania dziecka), wypełnienie ich odpowiednią treścią decydują o wynikach pracy. Dlatego też pragniemy, aby świetlicę naszą opuszczał uczeń:

 1. Pełen wiary w siebie, w swoje zdolności, umiejętności i siły,
 2. Świadomy swoich talentów , zdolności oraz zainteresowań i potrafiący je rozwijać ,
 3. Z umiejętnością „twórczej ekspresji” swoich przeżyć i uczuć zgodnie z posiadanymi zdolnościami [plastyczne, muzyczne, teatralne itd,
 4. Z wykształconymi „nawykami kulturalnymi” – potrzebą czytania, obcowania ze sztuką i kulturą,
 5. Przejawiający przyjazny stosunek do świata i ludzi, wrażliwy na potrzeby innych i chętny do niesienia im pomocy,
 6. Posiadający dobrze rozwiniętą świadomość ekologiczną,
 7. Troszczący się o swoje zdrowie [nawyk regularnych ćwiczeń fizycznych, świadomy zagrożeń cywilizacyjnych, racjonalny tryb życia],
 8. Wyposażony w podstawy psychologii praktycznej , rozumiejący swoje stany psychiczne i innych ludzi , posiadający wiedzę i umiejętność efektywnego odpoczynku i relaksu.

Do zadań nauczyciela świetlicy należy :

 • organizowanie pomocy w nauce oraz tworzenie warunków do nauki własnej,
 • rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych,
 • organizowanie kulturalnej rozrywki
 • kształtowanie prawidłowych nawyków kultury życia codziennego
 • rozbudzenie zainteresowań kulturą zdrowotną, rozwijanie właściwej postawy wobec higieny i czystości
 • uczenie samodzielności
 • współdziałanie z rodzicami oraz wychowawcami klas
Mamy ambicję bycia świetlicą przyjazną dziecku, w której spotyka się ono z atmosferą życzliwości i zainteresowania, współpracy i zrozumienia a nie arogancji wobec jego potrzeb uczuciowych, rywalizacji i egoizmu.

Każde dziecko jest największą wartością naszej świetlicy.

Nie ma w niej dzieci złych, bo wszyscy wierzymy w to, że w każdym jest jakaś „dobra cząstka”, którą należy odszukać i rozwinąć.

Godność jest dla nas uznawaną wartością.

Wychowawca ma obowiązek dokładnego poznania dziecka. Jest ono niezbędne do zindywidualizowania metod wychowania i nauczania.

Każde dziecko: słabe, przeciętne, zdolne, powinno być kształcone i objęte opieką w sposób dla niego właściwy.

„Każdy przychodzi na świat z zalążkiem geniuszu, oczekującym na pełny rozkwit” – to główne motto pracy naszej świetlicy.

Warto zatroszczyć się o to, by świetlica tętniła życiem , miała ciekawą ofertę i była ważnym punktem w życiu szkoły. Przecież to właśnie świetlica jest częścią szkoły , do której wielu rodziców kieruje swoje pierwsze kroki z dzieckiem rozpoczynającym szkolną edukacje. Świetlica jest więc wizytówką szkoły.

Opis innowacji

Założenia organizacyjne

Świetlica dysponuje 1 salą, która służy do prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Sala ta wyposażone jest w niezbędny sprzęt, urządzenia audiowizualne, pomoce dydaktyczne. Do świetlicy uczęszcza ponad 100 dzieci. Każdy uczeń, którego rodzice lub opiekunowie złożą podanie zostaje przyjęty.

Czas pracy: 7.00 – 17.00

Aby te wszystkie założenia zrealizować należy zaplanować odpowiednią organizację świetlicy szkolnej. W świetlicy pracuje 12 wychowawców. Są to specjaliści z zakresu następujących przedmiotów : j. angielski, j. niemiecki, historia, muzyka, geografia, WOS, plastyka, wychowanie początkowe, matematyka, fizyka, chemia, przyroda, technika, informatyka, pedagogika. Działalność świetlicy reguluje „ Regulamin świetlicy” oraz „ Plan pracy świetlicy” – zawierający szczegółowe założenia programowe z uwzględnieniem tygodniowych haseł tematycznych realizowanych na zajęciach. Od tego roku w świetlicy organizowane są w godzinach popołudniowych ( od 6 do 10 h lekcyjnej ) zajęcia dodatkowe takie jak: koło plastyczne, zajęcia muzyczne, zajęcia sportowe, koło naukowe „ Mali badacze – wielcy odkrywcy”, projekt naukowy „ Być jak Ignacy”, zajęcia taneczne, koło fotograficzne, pogotowie chemiczne, ciekawa historia, programowanie.

Tak zróżnicowana, bogata oferta zajęć świetlicowych uwzględnia wielotorowość zainteresowań uczniów, indywidualny rozwój, zaspokojenie potrzeb oraz rozbudzenie pasji. W grupie wychowanków uczęszczających na zajęcia świetlicowe znajdują się uczniowie, którzy w zadowalającym stopniu radzą sobie z obowiązkami szkolnymi, ale i tacy , którzy mają duże problemy z nauką. Korzystają oni nie tylko z opieki w świetlicy, lecz także mogą liczyć na pomoc wychowawców w odrabianiu prac domowych, na ćwiczenie i utrwalenie zdobytej wiedzy oraz przełamywanie pojawiających się trudności. Zajęcia prowadzone są w zależności od liczebności grupy w formie indywidualnej, grupowej lub zbiorowej. Jest to możliwe ponieważ na każdą godzinę przydzielonych jest dwoje wychowawców. Jeden z nauczycieli zostaje na świetlicy i prowadzi zajęcia z „ Planu pracy świetlicy”, bądż organizuje zabawy i gry lub pomaga w nauce. Drugi nauczyciel w osobnej sali prowadzi zajęcia dodatkowe.

Dzięki temu świetlica nie jest „ przechowalnią” , a wychowawcy świetlicy „ pilnowaczami”. Każdy nauczyciel ma mniejszą grupę osób i może prowadzić kółka zainteresowań i w sposób skuteczny pomagać w nauce. Cały czas doskonalimy szkolną propozycję zajęć dedykowanych wychowankom świetlicy, uwzględniamy oczekiwania i sugestie rodziców i opiekunów, których aprobata i zachęta stanowi decydujący i kluczowy czynnik w uczestnictwie podopiecznych w zajęciach.

Przewidywane efekty ( korzyści dla uczniów / szkoły ) :

Dla szkoły:

 • wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły
 • uatrakcyjnienie zajęć świetlicowych
 • budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o twórczy rozwój swoich wychowanków
 • podniesienie jakości pracy szkoły

Dla uczniów:

 • wzrost zainteresowania wiedzą humanistyczną i ścisłą
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem obcym
 • rozwijanie umiejętności artystycznych ( muzycznych, plastycznych, tanecznych)
 • umiejętność zaplanowania i przeprowadzenia obserwacji i prostych doświadczeń
 • niwelowanie trudności w nauce
 • wdrażanie uczniów do regularnego uprawiania ćwiczeń fizycznych.
 • umiejętność współpracy w grupie
 • rozwój twórczego myślenia i kreatywności
 • satysfakcja z odniesionych sukcesów
 • odpowiedzialność za pracę własną i grupy

 

Warunki kadrowe i organizacyjne niezbędne do realizacji działań innowacyjnych :

Kadra nauczycielska pracująca na świetlicy posiada kwalifikacje do nauczania kilkunastu przedmiotów co skutkuje tym , że organizowane zajęcia będą ciekawe i różnorodne. Odpowiednia organizacja pracy na świetlicy spowoduje wykorzystanie potencjału tych nauczycieli. Zajęcia dodatkowe są organizowane w godzinach popołudniowych kiedy większość uczniów może uczestniczyć w tych zajęciach. Ponadto są możliwości lokalowe, wiele klas jest wtedy wolnych i można w specjalistycznych klasach przeprowadzać zajęcia np. klasa fizyko – chemiczna, hala, sala muzyczna, klasa językowa.

Finansowanie innowacji ( czy wymaga dodatkowych środków finansowych ) :

Nauczyciele często organizują różne konkursy, gdzie uczniowie mają okazje zaprezentowania swoich zdolności. Tym samym potrzebne są pieniądze na zakup nagród.

Często również, aby zorganizować ciekawe zajęcia potrzeba pieniędzy na zakup środków dydaktycznych. Dzieci potrzebują do fajnej zabawy gier: planszowych, edukacyjnych, logicznych, zręcznościowych , które powinny być na bieżąco uzupełniane.

Ewaluacja innowacji :

Celem ewaluacji jest zdiagnozowanie obszarów sukcesów i niepowodzeń programu, poinformowanie rady pedagogicznej o wynikach programu. Osiągnięcia uczestników kontrolowane będą przede wszystkim w aspekcie praktycznym poprzez prowadzenie na bieżąco rozmów po skończonych zajęciach. Taka bieżąca ewaluacja jest refleksją nad własną pracą i w razie potrzeby da możliwość dokonania niezbędnych zmian. Praca uczestników podczas zajęć będzie dokumentowana w formie zdjęć. W celu sprawdzenia przydatności i efektywności oraz atrakcyjności programu przeprowadzę ankietę wśród uczestników. Przeprowadzę analizę zrealizowanych celów i treści, atrakcyjności i efektywności zajęć. Dodatkowym elementem będzie przeprowadzenie krótkiej ankiety wśród rodziców uczestników biorących udział w programie. Wyniki ankiet będą przydatną wskazówką do dalszej pracy i pozwolą na podniesienie jakości i atrakcyjności pracy szkoły. Monitorowane będzie również uczestnictwo i osiągnięcia uczniów w różnorodnych konkursach.

Skip to content