Co Młody Człowiek o Tokarczuk wiedzieć powinien?

Autor innowacji

mgr Jadwiga Karcz
Nauczyciel prowadzący innowacje
mgr Jadwiga Karcz

Miejsce wdrażania innowacji:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie

Rodzaj innowacji:

metodyczna

Zajęcia edukacyjne objęte innowacją:

język polski

Adresaci innowacji:

uczniowie klasy VII B

Czas trwania innowacji:

 luty 2020

Szczegóły innowacji

Opis innowacji

Innowacja będzie prowadzona metodą webquestu. Głównym celem będzie poznanie Olgi Tokarczuk – tegorocznej laureatki Nagrody Nobla. Głównym zadaniem uczniów będzie przygotowanie kreatywnej broszury informacyjnej o noblistce. Klasa podzielona na grupy stworzy tekst, opracuje go graficznie, zaprojektuje, wydrukuje i zajmie się dystrybucją broszury wśród uczniów i nauczycieli szkoły.

Nowatorstwo będzie polegało na zdobywaniu nowych ciekawych informacji, wykorzystując różne źródła, głównie internetowe. Uczniowie podzieleni na grupy: autorzy, edytorzy, graficy, drukarze, dystrybutorzy, pijarowcy – samodzielnie przygotują teksty, a następnie w poprawionej formie zaprojektują, wydadzą i zajmą się dystrybucją broszury o Oldze Tokarczuk. Nad całością prac będzie czuwał koordynator projektu, odpowiedzialny za całość zadania.

Nowatorstwo innowacji polega na zastosowaniu nowej metody webquestu do osiągnięcia wyznaczonego celu.

Uczniowie będą sobie wzajemnie pomagali, co przyczyni się do integracji zespołu klasowego. Dzięki zadaniu uczniowie nie tylko dowiedzą się ciekawostek na temat noblistki, ale również będą ćwiczyli pracę zespołową, kreatywne i odpowiedzialne podejście do wyznaczonego zadania. Finalnym efektem pracy będzie papierowa broszura poświęcona Oldze Tokarczuk , dzięki której inni nauczyciele i uczniowie ze szkoły dowiedzą się więcej o polskiej noblistce. Innowacja będzie wymagała niewielkich środków finansowych – jedynie wydrukowanie i powielenie broszury, być może uda się to osiągnąć, korzystając z pomocy rodziców.

Ewaluacja

Uczniowie sami dokonają ewaluacji swoich działań poprzez ocenę indywidualnego wkładu w projekt, w połączeniu z relacją koordynatora i opinią nauczyciela będą mogli zdobyć maksymalnie 10 punktów, które zostaną przeliczone na oceny.

Uczniowie będą pracowali w zespołach, ale nie wiem jak poradzą sobie z wyznaczonymi zadaniami. Z pytaniami i problemami pojawiającymi się podczas pracy, bezpośrednio będą zwracać się do koordynatora, którego sami wyznaczą, nauczyciel ma kontakt jedynie z koordynatorem. Metoda uczy samodzielności, kreatywności, pracy w zespole i twórczego myślenia. Daje satysfakcję w postaci wydania broszury i oceny za udział w projekcie.

Skip to content