Dzieci uczą rodziców

Autor innowacji

Dawid Wiejata
Nauczyciele prowadzący innowacje
Marzena Grabowska, Agata Ćwiertnia

Miejsce wdrażania innowacji:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie

Rodzaj innowacji:

metodyczna

Zajęcia edukacyjne objęte innowacją:

edukacja wczesnoszkolna – zajęcia obowiązkowe

Adresaci innowacji:

Innowacją zostaną objęci uczniowie klasy IIIa i IIIc.

Czas trwania innowacji:

listopad 2019 – czerwiec 2020

Szczegóły innowacji

Opis innowacji

Innowacja pedagogiczna „Dzieci uczą rodziców”, której adresatami są uczniowie klas 3, to comiesięczne lekcje podejmujące tematykę bezpieczeństwa, ekologii, kultury i historii. Celem innowacji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wśród najmłodszych, popularyzacja postaw proekologicznych, promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, a także zachęcanie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy, które były przedmiotem lekcji.

Cele ogólne:

 • kształtowanie szacunku wobec dorobku przeszłych pokoleń, pomników pamięci narodowej, tradycji i obyczajów;
 • kształtowanie postawy tolerancji, empatii i zrozumienia;
 • kształtowanie postawy zdrowego stylu życia;
 • doskonalenie umiejętności bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym oraz bezpiecznego korzystania z internetu;
 • poznanie bogactwa przyrodniczego najbliższej okolicy.

Cele szczegółowe:

 • poznanie dziedzictwa narodowego;
 • poznanie drogi Polski do niepodległości;
 • odwiedzanie miejsc pamięci narodowej;
 • zwiedzanie zabytków, pomników przyrody żywej w najbliższej okolicy;
 • zrozumienie potrzeby ochrony środowiska w swoim otoczeniu;
 • poznanie zasad funkcjonowania wysypiska śmieci i oczyszczalni ścieków;
 • kształtowanie kulturalnych zachowań w miejscach publicznych.

Przewidywane osiągnięcia uczniów:

W wyniku przeprowadzonych zajęć uczeń będzie:

 • wiedział jak być bezpiecznym w szkole, w ruchu drogowym, korzystając z internetu czy podczas zimowego oraz wakacyjnego wypoczynku,
 • kształcił zasady współdziałania w grupie,
 • zagospodarowywał czas wolny w sposób aktywny i bezpieczny,
 • wdrażał zasady zdrowego stylu życia,
 • wiedział jak poprawnie segregować odpady oraz jak walczyć ze smogiem,
 • posiadał wiedzę o tradycjach, kulturze, symbolach narodowych naszego kraju,
 • wiedział gdzie w najbliższej okolicy są pomniki przyrody,
 • umiał współdziałać w grupie w sposób bezkonfliktowy i efektywny,
 • rozumiał znaczenie odpowiedzialności w pracy grupowej.

Ewaluacja:
Celem ewaluacji jest zbadanie jakości realizacji projektu innowacyjnego. Efekty naszej pracy będziemy analizować w oparciu o:

 • ankietę ewaluacyjną dla uczniów,
 • rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami.

Szczegółowa analiza wyników ankiety i przeprowadzonych rozmów pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów oraz sformułować wnioski. Posłużą one do zaplanowania działań innowacyjnych w przyszłości.
Wszystkie wyniki i uwagi zostaną przedstawione w sprawozdaniu końcowym oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

Skip to content