Ekoplastyka

Ekoplastyka

Autorzy innowacji

mgr Katarzyna Gajek
Nauczyciele prowadzący innowacje
mgr Katarzyna Gajek

Miejsce wdrażania innowacji:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie

Rodzaj innowacji:

programowo-metodyczna

Zajęcia edukacyjne objęte innowacją:

plastyka

Adresaci innowacji:

Innowacją zostaną objęci uczniowie klas siódmych

Czas trwania innowacji:

II półrocze roku szkolnego 2020/2021 oraz rok szkolny 2021/2022.

Data rozpoczęcia i data zakończenia innowacji:

1 marzec 2021r. – 30 czerwiec  2022r.

Szczegóły innowacji

 • Motywacja wprowadzenia innowacji:

  Innowacja „Ekoplastyka” jest moją odpowiedzią na problemy związane ze wzrastającą potrzebą  ochrony środowiska, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego.

  Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz w pracy w szkole podstawowej zauważyłam, że uczniom najbardziej brakuje praktycznej wiedzy na temat wykorzystywania odpadów oraz ich segregacji. Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z tego przedmiotu była potrzeba edukacji odnośnie wykorzystywania w swojej pracy twórczej materiałów i przedmiotów niepotrzebnych bądź zużytych oraz oszczędne gospodarowanie materiałów plastycznych. 

   

  Opis innowacji:

  1. Wstęp

  PO CO INNOWACJA W TEJ SZKOLE?

   

  1. Założenia ogólne
  2. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy siódmej szkoły podstawowej.
  3. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:

  – wykorzystanie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska w plastyce.

  -rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości na ochronę środowiska.

  – rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych uczniów oraz rozwoju swobodnej ekspresji plastycznej z wykorzystaniem materiałów z recyklingu: wykorzystywanie produktów odpadowych na nowo.

  – wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości uczniów.

  – poprawa jakości pracy szkoły i uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych.

  – wdrożenie pracy metodą praktycznego działania.

   

  III. Cele innowacji

  Cel główny:

  Nadrzędnym celem programu będzie kształtowanie u wychowanków poczucia odpowiedzialności za otaczające ich środowisko oraz uświadomienie im, że swoimi działaniami mogą przyczynić się do zmniejszenia jego dewastacji, tworząc nowe, praktyczne przedmioty codziennego użytku.

   

  Cele szczegółowe:

  – budzenie zainteresowań plastycznych,

  – kształtowanie postawy proekologicznej,

  -poznanie nowych  technik plastycznych,

  – kształtowanie pojęć przyrodniczych (np. ekologia, recykling),

  – ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych,

  – pobudzanie kreatywności i wyzwalanie aktywności artystycznej uczniów,

  – rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i poczucia estetyki,

  – poznawanie możliwości posługiwania się niekonwencjonalnymi materiałami jako środkiem wyrazu plastycznego,

  – umacnianie wiary we własne siły i zdolności osiągania celów,

  – kształtowanie umiejętności samooceny,

  – rozwój postawy samorealizacji,

  -kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,

  -uzmysławianie uczniom, że troska o przyrodę jest troską o nas samych i nasze zdrowie.

  – cotygodniowa analiza raportów postępów pracy na platformie.

   

  1. Metody i formy

  Nauczyciel Katarzyna Gajek co tydzień realizuje następujące zadania:

  -propagowanie stylu życia, zgodnie z którym człowiek stara się generować jak najmniej odpadów, a tym samym nie zanieczyszczać środowiska,

  -nakłania uczniów do twórczego recyklingu.

  Uczeń, poprzez praktyczne działanie, wykorzystuje zdobyte umiejętności w codziennym życiu.

   

  1. Przewidywane osiągnięcia (korzyści innowacji)

  Uczniowie:

  • Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, gdyż wykorzystują odpady do tworzenia nowych, praktycznych produktów,
  • Wykorzystują możliwości jakie daje nam środowisko naturalne i nasza wyobraźnia,
  • Mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz nabywania nowych umiejętności, technik plastycznych,
  • Uczą się rozwijania poczucia odpowiedzialności i reakcji na problemy ekologiczne.

  Nauczyciel:

  • Wykorzystuje wykonane prace uczniów w celu promocji w formie prezentacji na wystawach szkolnych, gazetkach, stronie internetowej oraz fanpage szkoły,
  • Wspomaga twórcze myślenie uczniów i wiarę w ich możliwości,
  • Jest kreatywny, otwarty na pomysły uczniów, docenia każdy wysiłek uczniów, dba o sprzyjającą atmosferę na zajęciach.
  1. Tematyka zajęć

  Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego. Są one kontynuacją tematyki szóstej klasy z biologii, uzupełniają ją, poszerzają. Przewidziano realizację ok. 15 bloków tematycznych:

  Np.:

  1. Recyklingowe dekoracje na różne okazje.
  2. DIY z odzysku.
  3. Ekoinstrumenty.
  4. Ekoprzyroda.
  5. Ekokomiks.
  6. Odzież z odzysku.

  VII. Ewaluacja

  W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:

   – ankietę dotyczącą sprawdzenia, czy realizacja programu rozwija zainteresowania uczniów.

   – rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami,

   – rozmowy z rodzicami.

  Propozycje pytań dla uczniów:

  Czy interesuje Cię tematyka ekologiczna?

  Czemu ekologia jest ważna?

  Które z zajęć podobają Ci się najbardziej i dlaczego?

  Czego nauczyłeś/łaś się na tych zajęciach?

  Czy zmieniło się Twoje podejście do recyklingu?

  Czy dzielisz się zdobytą wiedzą z innymi, z kim?

  Czy chciałbyś/łabyś w dalszym ciągu uczestniczyć w tego typu zajęciach?

   

  Szczegółowa analiza wyników ankiety, przeprowadzonych rozmów oraz wyników klasyfikacji pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w tej grupie.

  Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

   

  VIII. Spodziewane efekty

  • Rozwój kreatywności, wrażliwości, samodzielności w działaniu.
  • Zaangażowanie społeczne.
  • Ukierunkowanie na ekologię i ochronę środowiska.

  Wpływ na uczniów: rozbudzenie świadomości zagrożenia związanego z rosnącą ilością odpadów-jako problemu współczesnego świata, dlatego tak ogromne znaczenie ma ich ponowne przetworzenie. 

  Wpływ na pracę szkoły:

  • Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości na ochronę środowiska.
  • Rozwój świadomości wśród uczniów
  • Indywidualizacja nauczania – podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów
  • Promocja szkoły w środowisku lokalnym i ogólnopolskim
  1. Podsumowanie

  Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z recyklingu-jako formy ochrony środowiska, polegająca na wtórnym przetwarzaniu i wykorzystywaniu różnego rodzaju odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, m. in. plastiku, szkła, metalu i makulatury do stworzenia praktycznych przedmiotów użytku codziennego, takich, jak np. organizery na biurko, ekologiczna odzież, dekoracje do domu, itp.

   

  Bibliografia:

  Rola nauczyciela we współczesnej szkole / Erich Petlak.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2008.

  Struktury innowacyjne w edukacji, teoria, praktyka, rozwój / Beata Przyborowska. – Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

  Co warto wiedzieć o innowacji pedagogicznej ? / Beata Rechnio – Kołodziej // Wszystko dla Szkoły. – 2011, nr 1.

  Ewaluacja i innowacje w pracy nauczyciela / Jan A. Malinowski // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 6.

  Rola innowacji pedagogicznych we współczesnej edukacji / Renata Bednarska // Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole. – 2004, nr 4.

  Portal ekologiczny promujący zdrowy styl życia | ekologia.pl

  Recycling – czym jest i na czym polega? – Ekologia, eko energia, ochrona środowiska, eko gospodarka, Portal Ekologiczny (ecoportal.com)

Skip to content