Usprawnienie pracy wychowawcy w sytuacjach trudnych

Usprawnienie pracy wychowawcy w sytuacjach trudnych

Autorzy innowacji

Lidia Kot, Halina Przystalska
Nauczyciele prowadzący innowacje
Lidia Kot, Halina Przystalska

Miejsce wdrażania innowacji:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie

Rodzaj innowacji:

metodyczna

Zajęcia edukacyjne objęte innowacją:

Adresaci innowacji:

Adresatami innowacji są wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny, dyrektor, rodzice

Czas trwania innowacji:

II semestr roku szkolnego 2020/2021 do końca roku 2021/2022.

Data rozpoczęcia i data zakończenia innowacji:

8 marca 2021. – czerwie 2022r.

Szczegóły innowacji

 • Niniejsza innowacja ma na celu poprawę jakości pracy wychowawcy poprzez stworzenia standaryzowanego narzędzia do procedur wychowawczo – profilaktycznych. Ma ona wspierać wychowawców i nauczycieli w prawidłowym i ujednoliconym dokumentowaniu pracy wychowawczej.

  Motywacja wprowadzenia innowacji:

  Innowacja „Usprawnienie pracy wychowawcy w sytuacjach trudnych” jest moją odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony wychowawców na jednolite dokumentowanie pracy wychowawczej w sytuacjach trudnych.

  Na podstawie obserwacji oraz rozmów z wychowawcami  zauważyłam, że istnieje konieczność, aby opracować jednakowe narzędzie dla wszystkich wychowawców. Dlatego też główną przyczyną opracowania tej innowacji była potrzeba standaryzacji narzędzia do pracy wychowawcy.

   

   

   

  Opis innowacji:

  1. Wstęp

  PO CO INNOWACJA W TEJ SZKOLE?

         Innowacja została stworzona w celu poprawy jakości pracy wychowawcy. Służy także dokumentacji tej pracy. To standaryzowane narzędzie ma stworzyć przejrzyste i jasne zasady postepowania w przypadku sytuacji, które zawarte są w procedurach wychowawczo – profilaktycznych.

   

  1. Założenia ogólne
  2. Innowacja skierowana jest do wychowawców klasowych
  3. Główne założenia pracy:

  – wykorzystanie na bieżąco w sytuacjach odnoszących się do procedur wychowawczo-profilaktycznych

   – zapoznanie wychowawców  z narzędziem

   – wdrożenie tej dokumentacji przez wychowawców

  III. Cele innowacji

  Cel główny: Ujednolicenie  dokumentacji pracy wychowawcy

  Cele szczegółowe:

   – poprawa jakości pracy wychowawcy

  – usprawnienie komunikacji miedzy wychowawcą a rodzicem

  – stworzenie jasnych i przejrzystych zasad postepowania w sytuacjach trudnych

   

  1. Przewidywane osiągnięcia (korzyści innowacji)

  Wychowawca: usprawni swoja prace wychowawczą, ujednolici prowadzoną dokumentację.

   

  1. Ewaluacja

  W celu uzyskania informacji zwrotnej zostanie przeprowadzona:

   – ankieta dotyczącą wprowadzonego narzędzia

   – analiza dokumentacji pracy wychowawcy

   – rozmowy z wychowawcami

  Szczegółowa analiza wyników ankiety, przeprowadzonych rozmów z  wychowawcami oraz analiza dokumentacji pracy wychowawcy  pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować narzędzie pracy

  1. Spodziewane efekty

  Wpływ na pracę szkoły:

  – szybkie reagowanie w sytuacjach trudnych

  –  standaryzacja dokumentacji pracy wychowawcy

  – pomoc uczniowi w sytuacjach trudnych  

  VII. Podsumowanie

  Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z wprowadzenia standaryzowanego narzędzia pracy wychowawcy jako załącznika do procedur wychowawczo – profilaktycznych.

Skip to content