O nas

Dzień dzisiejszy

Szkoła Podstawowa nr 1 w Porębie to szkoła publiczna z prawie stuletnią tradycją.

Organem prowadzącym jest Urząd Miasta Poręba, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Katowicach. Nasza szkoła jest jedną z dwóch i jednocześnie największą szkołą podstawową na terenie Poręby.

Poziom i skuteczność działalności szkoły w zdecydowanej mierze zależy od kadry pedagogicznej, ale istotne znaczenie odgrywa także odpowiednia baza. W ostatnich latach  nieustannie prowadzone były działania zapewniające coraz to doskonalsze warunki lokalowe jak i wyposażenia klas w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Szkoła pracuje na jedną zmianę. Ulokowana jest w centrum miasta. Dysponuje boiskiem tartanowym, skocznią do skoku w dal, placem zabaw oraz miasteczkiem ruchu drogowego, halą sportową z boiskiem do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki i tenisa ziemnego i mniejszą salą gimnastyczną, sala doświadczania świata.

W szkole nauczane są 2 języki obce: język angielski i język niemiecki. Uczniowie mieszkający daleko od szkoły dowożeni są busem gminnym.  Szkoła posiada 21 sal lekcyjnych, wiele z nich wyposażone jest w nowoczesny sprzęt multimedialny, a także stołówkę. Obiady w szkole zorganizowane są w formie cateringu.

Zatrudnia nauczycieli specjalistów w zakresie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych m.in.: logopedę, surdopedagoga, oligofrenopedagogów, pedagoga szkolnego.
Zaletą szkoły jest wysoko wykwalifikowana, prężna kadra nauczycielska podejmująca działania innowacyjne, realizująca szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych (koła zainteresowań: plastyczne, dziennikarskie, ekologiczne, sportowe, taneczne, wokalne, językowe), zajęcia dodatkowe z przedmiotów egzaminacyjnych, kurs pierwszej pomocy i zajęcia z zakresu pomocy pp. dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i mającymi niepowodzenia szkole.

Z kart historii

„Wszystko co tylko istnieje, ma swoją historię, którą winniśmy skrzętnie notować i przekazywać potomnym”

Dokładnej daty powstania naszej szkoły nigdy nie ustalono. Wiadomo tylko, że wiąże się to z powstaniem fabryki w Porębie pod koniec XIII wieku. W 1918 roku ówczesny zarząd fabryki podzielił szkołę na Fabryczną i Gminną. Około 1923 roku obie szkoły zostały połączone i upaństwowione. Ich wspólną siedzibą został budynek Szkoły Fabrycznej. Nosiła ona wówczas nazwę Siedmioklasowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Porębie. Liczyła 600 uczniów i miała siedem klas oddziałowych. Była to tzw. szkoła zbiorcza. Uczęszczały do niej dzieci z Poręby, Górki,  Krzemiendy i Niwek po ukończeniu klasy czwartej. Kierownikiem ówczesnej szkoły był Antoni Słabiak.

W 1928 roku podjęto decyzję o budowie nowej szkoły. Teren pod jej budowę ofiarowała fabryka. Budynek szkolny został oddany do użytku w lutym 1935 roku. Budowę szkoły rozpoczął Antoni Słabiak, a dokończył nowy kierownik szkoły – Antoni Szaber. Od roku 1924 do 1939 zmieniali się kierownicy szkoły i skład grona nauczycielskiego. 4 września wkroczyły do Poręby wojska hitlerowskie i od tego momentu naukę prowadzono w budynku szkolnym w Porębie II.

Od lipca 1940 roku do lipca 1942 roku szkoły na terenie powiatu były zamknięte. Na początku lipca 1942 roku naukę wznowiono, kierownikiem tej szkoły był Lec Antoni , nauczycielami – Gawkowska Maria, Osys Kazimiera. Realizowano program siedmioklasowej szkoły podstawowej języka polskiego, matematyki i przyrody.

Po wyzwoleniu Poręby przez wojska radzieckie (20 stycznia 1945r.) rok szkolny rozpoczął się uroczyście 19 lutego 1945 roku. Trwał on do 7 lipca. Uczęszczało wtedy 434 uczniów, a ich nauczycielami byli: Maria Gawkowska i kierownik Józef Goc. W roku szkolnym 1946/47 szkoła funkcjonowała jako ośmioklasowa. Dnia 20 września 1949 r. szkoła otrzymała klucze do sali gimnastycznej. Od września 1954r. do września 1956 r. obowiązki kierownika szkolnego pełniła Maria Gawkowska.

W latach 1956- 1972 obowiązki kierownika szkoły objął Henryk Obwarzanek – nauczyciel chemii. Do rozbudowy szkoły przystąpiono w 1963 roku i trwała ona do 1966 roku. Henryk Obwarzanek funkcję kierownika szkoły pełnił do 1.09.1972r.

1 września 1972r. nominację na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie otrzymał mgr Czesław Nowak. Pod jego kierownictwem szkoła zaczęła się przygotowywać do nadania imienia Ludowego Wojska Polskiego. W dniu 12 października 1974 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Ludowego Wojska Polskiego. Ufundowano sztandar szkoły i  płaskorzeźbę bohatera. W latach 70- tych w Szkole Podstawowej nr 1 w Porębie pracowali następujący nauczyciele: Maria Arabas, Wiesława Białas, Janina Cieślik, Anna Drabek, Elżbieta Sadowska, Stanisława Klimas, Halina Korkus, Halina Rok, Władysława Kucia, Eugenia Machura, Emilia Olszańska, Stefania Rok- Ziaja, Henryka Rubin, Wanda Stysińska. W okresie kadencji dyrektora szkoły mgr Czesława Nowaka, funkcję zastępcy dyrektora szkoły pełniła mgr Halina Korkus. Później dołączyła do nich młoda kadra nauczycieli. Byli to: Elżbieta Drabek, Bożena Góralczyk, Barbara Liman, Krystyna Mackiewicz, Zbigniew Marcoń, Janina Mielnik, Maria Mikoda, Wacława Nowak, Barbara Obwarzanek, Zdzisława Orman, Zbigniew Trepka, Maria Turek, Elżbieta Wyparło, Romualda Zacłona. W latach 80 – tych przystąpiono do budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej, którą uroczyście oddano do użytku w styczniu 1985 roku.

Uroczystym wydarzeniem, na którym uczniowie dumnie reprezentowali sztandar Szkoły Podstawowej Nr 1 w Porębie, był Jubileusz 60-lecia Szkoły, który miał miejsce w październiku 1995roku. Po odejściu na emeryturę w 2001 roku Pani Haliny Korkus obowiązki wicedyrektora objęła Urszula Smolarska. Mgr Czesław Nowak pełnił funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie przez okres 30 lat.

Od września 2002 roku, w wyniku konkursu przeprowadzonego przez Urząd Miasta Poręby, dyrektorem szkoły został Gabriel Zieliński, który wcześniej pracował jako nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3 w dzielnicy Poręby – Krzemiendzie.

1 listopada 2002 roku po odejściu Gabriela Zielińskiego jego obowiązki przejęła ówczesna wicedyrektorka szkoły- Urszula Smolarska, nauczycielka przyrody, która w 1 maja 2003 roku, w wyniku kolejnego konkursu przeprowadzonego przez Urząd Miasta Poręby, obowiązki dyrektora szkoły pełniła Urszula Smolarska. Wicedyrektorką szkoły została Danuta Nowak, nauczycielka techniki i informatyki tutejszej szkoły. Swoją funkcję pełniła do sierpnia 2006r. Od września 2006 roku stanowisko wicedyrektora szkoły objęła Ewa Romanek, nauczycielka kształcenia zintegrowanego i informatyki. W tym czasie ważnym wydarzeniem społeczności szkolnej była uroczystość 30 – lecia nadania imienia naszej szkole. To święto szkoły miało miejsce 12 października 2002 roku.

Po reformie oświaty w 1999 roku część nauczycieli przeszła do nowo utworzonego gimnazjum.

Dzięki staraniom dyrekcji i nauczycieli informatyki, w grudniu 2005 roku szkoła otrzymała nowoczesną pracownię komputerową z programu ,,Pracownie komputerowe dla szkół” finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

W latach 2007 i 2008 szkoła otrzymał kolejną pracownię komputerową i bibliotekę multimedialną z funduszy Unii Europejskiej. Z inicjatywy Burmistrza Miasta Poręby na placu szkolnym wybudowano Miasteczko Ruchu Drogowego, gdzie uczniowie naszej szkoły będą zdawać egzamin na kartę rowerową.

Decyzją Rady Miasta połączono Szkołę Podstawową nr 1 i Gimnazjum w Porębie w Miejski Zespół Szkół. 1 września 2008 rozpoczął się pierwszy rok szkolny w Miejskim Zespole Szkół w Porębie. Dyrektorem została mgr Iwona Muskalska, wieloletnia nauczycielka wychowania fizycznego, jej zastępcami: mgr Urszula Smolarska – dotychczasowy dyrektor SP nr 1 i mgr Arkadiusz Pompka dotychczasowy dyrektor Gimnazjum w Porębie.

Lata 2008 – 2010 to czas wytężonej pracy nauczycieli i uczniów. Przy współpracy Urzędu Miasta i rodziców szkoła odnosiła liczne sukcesy oraz wzbogaciła bazę dydaktyczną. W ciągu niespełna roku nasza placówka otrzymała nowy obiekt sportowy – Halę Sportową, a w dniu 12.02.2010r. nastąpiło jej oficjalne otwarcie.

W roku szkolnym 2011 – 2012 nasza szkoła brała udział w programie medycznym Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „ Ratujemy i uczymy ratować”.

W roku szkolnym 2012- 2013 nasi uczniowie wzięli udział w Międzynarodowym programie „ Pola Nadziei ”. Zadaniem w/w programu było pozyskanie pieniędzy na rzecz hospicjów i propagowania bezinteresownej pomocy potrzebujący.

W dn. 28.06. 2013 r. uroczyście pożegnano odchodzącą na emeryturę Panią Urszulę Smolarską – wicedyrektor Miejskiego Zespołu Szkół w Porębie. Dyrektor szkoły mgr Iwona Muskalska, Rada Rodziców oraz Burmistrz Miasta podziękowali Pani dyrektor za wiele lat udanej i owocnej współpracy.

Lata 2014 – 2018 obfitowały w szereg wydarzeń kulturalnych na szczeblu miasta, powiatu i województwa. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum reprezentowali Miejski Zespół Szkół  w wielu konkursach, olimpiadach, turniejach osiągając liczne sukcesy. Tym samym przyczynili się do jak najlepszej promocji naszej szkoły.

W roku szkolnym 2018/ 2019 funkcjonowały dwa oddziały trzecich klas gimnazjum. Był to ostatni rocznik uczniów, którzy pożegnali szkołę jako absolwenci.  W wyniku reformy oświaty zlikwidowano w Polsce gimnazja. W Porębie utworzono ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im, Wojska Polskiego. Funkcję dyrektora szkoły nadal pełniła mgr Iwona Muskalska, a wicedyrektora – mgr Arkadiusz Pompka.

W kwietniu 2019 roku ośmioklasiści po raz pierwszy zdawali egzamin po szkole podstawowej, który obejmował zagadnienie z języka polskiego, matematyki i języka nowożytnego ( języka angielskiego i języka niemieckiego). 

W roku szkolnym 2019/2020 w wyniku przeprowadzonego konkursu funkcję dyrektora szkoły objęła mgr Agnieszka Andrzejewska, a wicedyrektora – mgr Jolanta Pucek.

Szkoła zmienia swoje standardy dopasowując się do współczesnych nowoczesnych możliwości i oczekiwań.

W szkole przeprowadzono szereg modernizacji, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów, wzbogacono bazę dydaktyczną, przygotowano ofertę edukacyjną o zajęcie dodatkowe na świetlicy szkolnej oraz zajęcia pozalekcyjne. Szkoła sięgnęła po nowoczesne technologie. Uruchomiono projekt unijny „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów”, który potrwa do 2021 roku. Współpraca i komunikacja z rodzicami została usprawnione poprzez e – dziennik. Zadbano o pracę z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce – obejmując ich szeroką różnorodnością zajęć pozalekcyjnych, prowadzone są innowacje pedagogiczne i projekty edukacyjne.  

W roku 2019/2020 podjęto działania w zakresie:

 • zmodernizowano wejścia z dostępem dla niepełnosprawnych,
 • zmodernizowano bibliotekę multimedialną z dostępem do Internetu,
 • doposażono wszystkich sal lekcyjnych w tablice multimedialne,
 • założono sieć informatyczną w całym budynku szkolnym,
 • zmodernizowano korytarzy poprzez instalację nowego oświetlenia, zakup nowych ławek na korytarze szkolne,
 • założono nową strony Internetowej,
 • wprowadzono dziennik elektroniczny,
 • utworzono Salę Integracji Sensorycznej , tzw. Sali Doświadczania Świata,
 • zakupiono nowoczesne programy edukacyjne,
 • rozwinięto ofertę zajęć świetlicowych ( zajęcia z języka angielskiego, zajęcia plastyczno – techniczne,  muzyczno – relaksacyjne, integracyjne, socjoterapeutyczne,  zajęcia z programowania i robotyki, zajęcia ruchowe oraz pomoc w nauce ),
 • realizowano projekty i innowacje ( Wirtualny podręcznik, Czytam z klasą, Być jak Ignacy, Dzieci uczą rodziców, Wspieranie kompetencji kluczowych – UE) ,
 • uruchomiono warsztaty dziennikarskie
 • Zatroszczono się również o uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oferując im zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, emocjonalno-społeczne, terapie, i inne dostosowane do potrzeb ucznia.
 • Zakupiono specjalne programy i wyposażono pracownie rewalidacyjną ułatwiającą uczenie się i pokonywanie trudności dydaktycznych.

Nasza szkoła bardzo docenia zaangażowanie Rodziców w proces dydaktyczno – wychowawczy wszystkich uczniów. Owocna współpraca z dyrekcją, wychowawcami i nauczycielami wpływa na lepsze funkcjonowanie dziecka w szkole, którego dobro jest dla nas priorytetem.

Skip to content