Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Każdy uczeń uczęszczający do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego  w Porębie ma prawo być objęty  pomocą psychologiczno – pedagogiczną. Polega ona na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne.
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest także rodzicom i nauczycielom. Polega ona na wspieraniu rodziców i nauczycieli, rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów.
 • Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole udzielają wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole oraz specjaliści np. surdopedagog, logopeda, terapeuta.
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:rodzicami ucznia, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, innymi szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest realizowana przez każdego nauczyciela w bieżącej pracy z dzieckiem. Polega ona w szczególności na:
  • dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych dziecka i jego potrzeb,
  • indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych,
  • dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych dziecka.
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna świadczona jest również w następujących formach zorganizowanych:
  • zajęć rozwijających uzdolnienia; zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
  • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
  • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
  • porad i konsultacji;
  • warsztatów.
 • Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Porębie udziela pedagog szkolny, wychowawca oraz dyrektor szkoły.
 • Wniosek o wydanie opinii o uczniu można pobrać w sekretariacie szkoły

ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nauczyciele specjaliści

Logopeda

Pomoc logopedyczna w naszej placówce skierowana jest do wszystkich uczniów, obejmuje przede wszystkim terapię zaburzeń mowy.

Surdopedagog

Celem działań takiego pedagoga jest przywracanie sprawności uszkodzonego zmysłu słuchu oraz przywracanie sprawności psychicznej przez usprawnianie procesów poznawczych.

Terapeuta pedagogiczny

Terapia pedagogiczna to specjalistyczna pomoc dziecku w pokonywaniu zaburzeń rozwojowych, trudności w nauce oraz zachowaniu.

Psycholog

Podstawowym zadaniem i celem pracy psychologa szkolnego jest działanie na rzecz prawidłowego rozwoju psychiki, osobowości każdego ucznia, przy współpracy z pedagogiem szkolnym, nauczycielami, innymi pracownikami szkoły oraz placówkami świadczącymi pomoc dzieciom i ich rodzinom

Pedagog specjalny

Pedagog specjalny proponuje działania wspierające rodziców ucznia (grupy wsparcia, warsztaty, prowadzenie zeszytu współpracy), określa na spotkaniu zespołu specjalistów zakres współdziałania z instytucjami np. poradniami psychologicznopedagogicznymi, specjalistycznymi, organizacjami pozarządowymi, placówkami kształcenia specjalnego ze wskazaniem ich zakresu (wspólne ustalenia dotyczące ujednolicenia oddziaływań edukacyjno-rozwojowych „szkoła – dom”) buduje integrację zespołową wszystkich, którzy są zaangażowani w proces kształcenia specjalnego, mając na uwadze zarówno oddział, w którym przebywa na co dzień uczeń, jak i całą szkołę

Skip to content