Rozwijanie kompetencji kluczowych

„Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów
ze Szkoły Podstawowej nr 1
i Gimnazjum w Porębie”

 

W związku z wprowadzoną reformą oświaty, nową podstawa programową oraz ZALCENIAMI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie przystąpiliśmy do programu „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego”

Udział w tym projekcie zobowiązał szkołę do jego realizacji.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie od września 2019r. rozpoczęła realizację projektu nr WND-RPSL.11.01.04 – 24-02FG/17-011   pt.: „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Porębie”
Projekt realizowany jest w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.11.01.04-24-02FG/17-00,  zawartej pomiędzy Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego a Gminą Poręba reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Poręba.
Realizatorem Projektu jest
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie,
ul. Wojska Polskiego 4, 42-480 Poręba.
W ramach projektu szkoła prowadzi zróżnicowane tematycznie zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne oraz szkolenia, tj. Akademia Kompetencji i Umiejętności, Akademia Eksperymentu, Akademia Efektywności Lingwistycznej, Akademia Rozwijania Kompetencji dla 70 uczniów oraz 11 nauczycieli. Na zajęciach wykorzystywane będzie pozyskane w ramach projektu wyposażenie pracowni matematycznej oraz oprogramowanie multimedialne uatrakcyjniające prowadzone zajęcia oraz podnoszące kwalifikacje uczestników.
„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi i może zapamiętam. Zaangażuj mnie, a się nauczę”
Benjamin Franklin

To zdolność wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie  i piśmie oraz językowej interakcji w odpowiedniej i kreatywnej formie w pełnym zakresie kontekstów społecznych i kulturowych – w edukacji, pracy, domu i czasie wolnym.

Opiera się na tych samych wymiarach umiejętności, co porozumiewanie się w języku ojczystym na zdolności do rozumienia, wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie, pisanie) w odpowiednim zakresie kontekstów społecznych. Wymaga też takich umiejętności, jak mediacja i rozumienie różnic kulturowych.

Kompetencje matematyczne to umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji.

Obejmują zdolność i chęć wykorzystywania matematycznych sposobów myślenia (myślenie logiczne i przestrzenne) oraz prezentacji (wzory, modele, konstrukty, wykresy, tabele).

Podstawę stanowi należyte opanowanie umiejętności liczenia.

 

Kompetencje naukowe odnoszą się do zdolności wykorzystywania zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania świata przyrody, w celu formułowania pytań i wyciągania wniosków opartych na dowodach. Za kompetencje techniczne uznaje się stosowanie tej wiedzy i metodologii w odpowiedzi na postrzegane potrzeby ludzi.

Kompetencje w zakresie nauki i techniki obejmują rozumienie zmian powodowanych przez działalność ludzką oraz odpowiedzialność poszczególnych obywateli.

Obejmują umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeństwa informacyjnego (TSI) w edukacji, pracy, czasie wolnym. Opierają się na podstawowych umiejętnościach

w zakresie TIK: wykorzystywaniu różnorakich narzędzi i ich oprogramowania (komputerów stacjonarnych, laptopów, tabletów, smartfonów) do uzyskiwania, krytycznej oceny, przechowywania, tworzenia, prezentowania i wymiany informacji oraz do porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współpracy za pośrednictwem Internetu.

Zdolność konsekwentnego i wytrwałego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się, efektywne zarządzanie czasem i informacjami, zarówno indywidualnie, jak i w grupach. Obejmuje świadomość własnego procesu uczenia się i potrzeb w tym zakresie, identyfikowanie dostępnych możliwości oraz zdolność pokonywania przeszkód w celu osiągnięcia powodzenia w uczeniu się. Oznacza nabywanie, przetwarzanie i przyswajanie nowej wiedzy i umiejętności, a także umiejętne korzystanie z wcześniejszych doświadczeń.

Kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe, obejmujące zachowania przygotowujące do uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, a także rozwiązywania konfliktów. Obejmują zdolność do empatii, wykazywania się tolerancją, porozumiewania się w różnych środowiskach, negocjacji, wyrażania i rozumienia różnych punktów widzenia, umiejętności współpracy, asertywność i prawość.

Obejmują znajomość współczesnych, jak i głównych wydarzeń i tendencji w narodowej, europejskiej i światowej historii, zdolność do zaangażowania w działania publiczne, poszanowanie praw człowieka, w tym równości, jako podstawy demokracji, uznanie i zrozumienie różnic w systemach wartości różnych religii i grup etnicznych, znajomość integracji europejskiej oraz struktur UE, świadomość różnorodności i tożsamości kulturowych w Europie.

Kompetencje obywatelskie przygotowują do pełnego uczestnictwa w życiu obywatelskim w oparciu o znajomość pojęć i struktur społecznych i politycznych oraz poczuwanie się do aktywnego i demokratycznego uczestnictwa.

Zdolność do wcielania pomysłów w czyn, w tym do planowania przedsięwzięć i ich realizacji zgodnie z zamierzeniami. Obejmują kreatywność, innowacyjność, umiejętność oceny własnych mocnych i słabych stron, gotowość do podejmowania ryzyka. Wskazuje także na znaczenie świadomości zagadnień etycznych związanych z przedsiębiorstwami, znajomość zasad działania gospodarki, w tym zagadnienia stanowiące kontekst pracy i dotyczące życia ludzi.

Świadomość lokalnego, narodowego i europejskiego dziedzictwa kulturalnego oraz jego miejsca w świecie. Docenianie znaczenia twórczego wyrażania idei, doświadczeń i emocji za pośrednictwem szeregu środków wyrazu (muzyki, sztuk teatralnych, literatury i sztuk wizualnych).

Osiem kompetencji kluczowych – cechy

 

  • Wszystkie są jednakowo ważne dla rozwoju osobistego.
  • Niektóre są przekrojowe lub interdyscyplinarne (np. znajomość technologii informacyjno-   komunikacyjnych, przedsiębiorczość, umiejętności obywatelskie, ekspresja kulturowa).
  • Są ze sobą powiązane lub się częściowo pokrywają. Umiejętności wynikające z jednej, wspierają biegłość w innej:
    • Umiejętności językowe (sprawność, czytania, pisania), matematyczne i umiejętności w zakresie (TIK) to podstawa uczenia się;
    • Umiejętność uczenia się sprzyja wszelkiej innej aktywności edukacyjnej.
  • Niektóre sprawności są kluczowe dla wszystkich ośmiu kompetencji (np. krytyczne myślenie, kreatywność, inicjatywność, rozwiązywanie problemów, ocena ryzyka,  podejmowanie decyzji, kierowanie emocjami).
Skip to content