Samorząd uczniowski

rok szkolny 2020/2021

Samorząd Uczniowski 4 - 8

Skład

Przewodnicząca : Maria Radwan
zastępca: Julia Szczerba
Sekretarz: Natalia Zajchowska

Zadania

- promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
- przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
- zwiększanie aktywności uczniowskiej,
- rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
- promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem, organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
- reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami.

Opiekunowie

mgr Katarzyn Bujko,
mgr Barbara Kułach,
mgr Jadwiga Karcz.

rok szkolny 2020/2021

Mały Samorząd Uczniowski

Skład

Przewodnicząca-Emilia Jędruszek
Zastępca: Natalia Kowalik i Emilia Zielińska

Zadania

- pobudzanie i aktywizowanie różnych form aktywności uczniów, pomoc pierwszoklasistom w pierwszym okresie pobytu w szkole,
- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów,- zachęcanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
- dbanie o ład i porządek w szkole i poza nią,
- współudział w organizacji imprez szkolnych,
- prowadzenie gazetki ściennej Małego Samorządu Uczniowskiego,
- uaktualnienie informacji o działalności MSU na stronie internetowej szkoły,- organizacja i udział w akcjach charytatywnych,
- organizacja konkursów,
- współpraca z Samorządem Uczniowskim klas IV–VIII.

Opiekunowie

mgr Joanna Berżowska,
mgr Elżbieta Ciepak.

Skip to content