Świetlica

Świetlica szkolna
zaprasza codziennie
od 7.00 do 17.00
RAMOWY ROZKŁAD DNIA
W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Schodzenie się dzieci. Gry i zabawy w kącikach zainteresowań.
Czytanie czasopism lub lektur własnych.

Przygotowanie do zajęć: sprawdzanie i uzupełnianie braków pracy domowej (dla
chętnych).
Zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów: zajęcia z dziećmi zdolnymi lub
zajęcia z dziećmi mającymi trudności w nauce.
Czytanie literatury dziecięcej. Gry stolikowe. Zabawy swobodne.
Słuchanie piosenek lub muzyki poważnej dla dzieci. Rozmowy swobodne z dziećmi na różne tematy.

II śniadanie, porządkowanie sali po śniadaniu.

Zajęcia programowe prowadzone przez wychowawców zgodnie z miesięcznym
planem pracy:
Zajęcia plastyczno- techniczne przygotowujące dzieci m.in. do różnych konkursów
plastycznych, technicznych, teatralnych.
Zajęcia muzyczno- relaksacyjne rozwijające zainteresowania muzyczne, nabywanie umiejętności słuchania muzyki poważnej i relaksacyjnej,rozwijanie małej i dużej motoryki poprzez zabawy przy muzyce, wprowadzenie elementów pantomimy itp.
Zabawy integracyjne/  kształtujące umiejętność współpracy w grupie.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy sportowe na powietrzu lub w sali gimnastycznej
rozwijające zainteresowania sportowe. Zabawy z wykorzystaniem np.: piłek, skakanek, woreczków.
Różne formy pracy z tekstem kształcące umiejętność słuchania, opowiadania,
wczuwania się w różne role, inscenizowania, ćwiczenie i rozwijanie pamięci,wzbogacanie słownictwa, rozwijanie wyobraźni.
Rozwiązywanie konkursów, quizów, zagadek, rebusów itp.
Zajęcia okolicznościowe i przygotowywanie programów artystycznych, inscenizacji,
zabaw okolicznościowych.
Oglądanie filmów edukacyjnych i bajek na tablicy multimedialnej..

edukacyjnych i bajek na tablicy multimedialnej.

Porządkowanie sali po zajęciach.
Przygotowanie do obiadu: przypomnienie zasad kulturalnego zachowania się w
stołówce i podczas spożywania posiłku, mycie rąk.
Schodzenie się dzieci po zakończonych zajęciach lekcyjnych.
Odpoczynek bierny. Zabawy dowolne inspirowane pomysłowością dzieci.
Czytanie bajek terapeutycznych. Słuchanie muzyki relaksacyjnej lub poważnej.

Nauka własna pod opieką nauczyciela (dla chętnych dzieci). Zajęcia programowe

 (takie jak w godzinach 9.30- 11.00).
Ciche czytanie prasy dziecięcej. Nauka korzystania ze słowników, encyklopedii i
innych źródeł informacji. Rozwiązywanie zagadek matematycznych, ćwiczenia
ortograficzne. Ciche zabawy w kącikach zainteresowań. Słuchanie muzyki
relaksacyjnej. Spacery i wyjścia na plac zabaw lub boisko szkolne.

Popołudnia filmowe: oglądanie filmów i bajek na tablicy multimedialnej, słuchanie bajek i piosenek dziecięcych. Zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów: zajęcia z dziećmi zdolnymi lub zajęcia z dziećmi mającymi trudności w nauce, zajęcia socjoterapeutyczne.

Czytanie literatury i prasy dziecięcej. Rozwiązywanie zagadek, rebusów itp. Zabawy wg zainteresowań. Prace użyteczne na rzecz świetlicy. Porządkowanie sali po zajęciach, rozchodzenie się dzieci.

W naszej świetlicy obowiązuje ramowy rozkład dnia, który warunkuje prawidłową realizację założeń programowych. Jest dostosowany do wieku i specyficznych potrzeb dzieci, do warunków lokalowych, zachowuje właściwe proporcje między zajęciami, przewiduje odpowiednią ilość zajęć na świeżym powietrzu, jest elastyczny. Nauczyciele świetlicy realizują zadania statutowe szkoły, zapewniając opiekę wszystkim potrzebującym uczniom. Dzienny rozkład zajęć jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci.

Skip to content