Wirtualny podręcznik

Wirtualny podręcznik - pomysłem na naukę

Autorzy innowacji

Lidia Kot, Halina Przystalska
Nauczyciele prowadzący innowacje
Lidia Kot, Halina Przystalska

Miejsce wdrażania innowacji:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie

Rodzaj innowacji:

programowo-metodyczna

Zajęcia edukacyjne objęte innowacją:

edukacja wczesnoszkolna – zajęcia obowiązkowe (z wyjątkiem języka angielskiego)

Adresaci innowacji:

Innowacją zostaną objęci uczniowie klasy IIa i IIb.

Czas trwania innowacji:

Obejmuje I etap edukacyjny.

Data rozpoczęcia i data zakończenia innowacji:

3 września 2019r. – 28czerwca 2021r.

Szczegóły innowacji

Motywacja i cele wprowadzenia innowacji

Innowacja „Wirtualny podręcznik – pomysłem na naukę” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.

Do stworzenia innowacji zainspirował nas udział w pilotażowym programie, w którym we wrześniu 2018 roku klasy zostały wyposażone w laptopy dla każdego ucznia  i tablicę multimedialną,  a papierowe podręczniki zastąpiliśmy wirtualnymi oraz zdobyte w pierwszym roku doświadczenia.

 W dzisiejszym świecie, w dobie komputerów, stałego łącza internetowego, telefonów   i innych elektronicznych nowinek, coraz trudniej przekonać uczniów do tradycyjnej formy uczenia się, która niejednokrotnie wydaje im się nudna. Skoro dzieci chętnie korzystają z tych komunikacyjnych wynalazków, dlaczego nie wykorzystać ich w procesie nauczania. Tym bardziej, że z  łatwością   obsługują różne programy oraz dobrze orientują się wśród nowinek technologicznych. Multimedialne elementy lekcji wzbudzą ciekawość, nawet tych najbardziej zniechęconych uczniów. Uświadomią im, że nauka może być przyjemnością. Muszą tylko wiedzieć, gdzie szukać potrzebnych materiałów i jak z nich korzystać.

Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie.

Celem innowacji,  jest również,  sprawdzenie, czy zastosowanie innowacyjnych e-podręczników „My i nasza szkoła” w toku nauki  na pierwszym etapie szkoły podstawowej (I-III), wpłynie na wzrost umiejętności  uczniów biorących w niej udział oraz czy takie rozwiązania znajdują zainteresowanie wśród odbiorców, jakimi są nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.

Cele szczegółowe:

 • wykorzystanie e-podręczników i Internetu do podniesienia efektywności   kształcenia z  zakresu edukacji wczesnoszkolnej;
 • rozwój kompetencji kluczowych uczniów korzystających z e-podręcznika i urządzeń technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • możliwość polisensorycznego zdobywania wiedzy;
 • kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku  intelektualnego;
 • wdrażanie do systematycznego, celowego działania oraz dobrej organizacji  pracy;
 • przygotowanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy i szukania informacji;
 • aktywizowanie uczniów, zachęcania do wykazywania inicjatywy i realizowania  własnych pomysłów;
 • kształtowanie postawy współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności;
 • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców, dotyczącej stosowania  e–podręczników, jako narzędzia pomocy dziecku w nauce;
 • doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela i podniesienie skuteczności  kształcenia.

Metody pracy będą obejmować:

 • pracę z e-podręcznikiem;
 • wykorzystywanie ćwiczeń interaktywnych przygotowanych przez nauczycieli na platformie ekreda.pl;
 • wyszukiwanie na stronach WWW informacji dotyczących różnorodnych tematów i treści;
 • wykorzystywanie audiobooków, e-booków, blogów, filmów wideo, prezentacji multimedialnych itp.;
 • korzystanie ze aplikacji internetowych;
 • prowadzenie klasowego bloga na Class Dojo.

Przewidywane efekty:

Uczniowie:

 • będą potrafili posługiwać się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
 • wybiórczo i odpowiedzialnie będą korzystać z informacji umieszczonych w Internecie;
 • nabiorą umiejętności wykorzystywania e-podręczników  do nauki;
 • poprzez TIK rozwiną zainteresowania i chęć eksploracji zaproponowanych tematów lub konkretnych tematów wynikających z podstawy programowej, a będących treściami e-podręcznika;
 • wyćwiczą umiejętności pracy w parach lub grupach.

Rodzice:

 • będą rozumieli potrzebę korzystania przez uczniów z e-podręczników i nowoczesnych technologii w nauce.

Nauczyciel:

 • będzie wykorzystywał nowoczesne technologie w procesie nauczania;
 • nabędzie nowe umiejętności i kompetencje informatyczne niezbędne do przygotowania interaktywnych ćwiczeń;

Szkoła:

 • wzbogaci się baza placówki o materiały dydaktyczno – metodyczne;
 • pozytywnie wpłynie na podniesienie prestiżu placówki w środowisku lokalnym;
 • podniesienie jakości pracy w szkole.

Warunki kadrowe i organizacyjne niezbędne do realizacji działań innowacyjnych:

 • Podręczniki, jak i wsparcie merytoryczne na czas trwania innowacji zostało przekazane szkołom nieodpłatnie przez Learnetic SA.
 • W celu uzyskania dostępu do e-podręczników „My nasza szkoła” wymagana jest rejestracja na darmowej platformie edukacyjnej dzwonek.pl, zarówno przez nauczycielki, jak i przez uczniów. 
 • Wybór sposobu pracy z e-podręcznikiem jest dowolny, jednak niezbędne jest wykorzystanie platformy, zważywszy, że jest to jedyne miejsce, w którym dostępne są e-podręczniki.
 • Przed rozpoczęciem roku szkolnego nauczycielki wzięły udział w szkoleniach dotyczących korzystania z wyżej wymienionych narzędzi.

Finansowanie innowacji:

 • Realizacja innowacji odbywać się będzie w trakcie zajęć obowiązkowych z edukacji wczesnoszkolnej.
 • Nie wymaga dodatkowych środków budżetowych.

Ewaluacja innowacji:

Ewaluacja będzie przeprowadzona w formie:

 • obserwacji zachowań ucznia;
 • oceny umiejętności pracy w grupie (obserwacja, wywiad);
 • oceny poziomu wiadomości i umiejętności uczniów;
 • oceny zastosowanej metody.
Skip to content