Doradztwo zawodowe

We współczesnym świecie, w dobie ogromnych przemian społeczno – gospodarczo – kulturowych młodzi ludzie stają przed koniecznością dokonania trudnego wyboru ścieżki edukacyjno – zawodowej. Wymaga się, aby ich decyzje były przemyślane, racjonalne i przede wszystkim trafne. Żeby wybór został dokonany, młodzież powinna być wyposażona  w niezbędną wiedzę, narzędzia i dostęp do odpowiednich źródeł. Źródłem mogą być prasa, media społecznościowe, broszury, ale przede wszystkim rodzina oraz otoczenie szkolne. Jednym z zadań współczesnej szkoły jest przygotowanie młodzieży do podejmowania przez nich adekwatnych, zgodnych z ich potrzebami i umiejętnościami decyzji edukacyjno – zawodowych.

GŁÓWNE CELE REALIZACJI ORIENTACJI ZAWODOWEJ I DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 1. Celem orientacji zawodowej w klasach I – III jest wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zwodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu swoich zainteresowań i pasji.
 2. Celem orientacji zawodowej w klasach IV – VI jest poznawanie własnych zasobów, zapoznanie uczniów z wybranymi zwodami i rynkiem pracy, kształtowanie pozytywnej
  i proaktywnej postawy uczniów wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zdolności, zainteresowań i pasji.
 3. Celem doradztwa zawodowego w klasach VII – VIII jest przygotowanie uczniów
  do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania przy wsparciu doradczym decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.

ADRESATAMI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z DORADZTWEM ZAWODOWYM SĄ:

 1. uczniowie,
 2. rodzice/prawni opiekunowie,
 3. nauczyciele.

ORIENTACJA ZAWODOWA I DORADZTWO ZAWODOWE SĄ REALIZOWANE:

 1. Podczas grupowych zajęć związanych z doradztwem zawodowym prowadzonych przez doradcę zawodowego,
 2. W trakcie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz wspomagania uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zwodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami, prowadzonych przez doradcę, nauczycieli i wychowawców, na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach z wychowawcą i innych zajęciach, a także w formie indywidualnych porad i konsultacji prowadzonych przez doradcę lub innych specjalistów, wychowawców, nauczycieli,
 3. Podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym realizowanych w szkole
  i poza nią np. targi edukacyjne, konkursy zawodoznawcze, wycieczki zawodoznawcze, prezentowanie ofert szkół ponadpodstawowych, spotkania z przedstawicielami zawodów, organizowanie kącików informacji edukacyjno – zawodowych, porady i konsultacje indywidualne, szkolenia, warsztaty, zebrania dla rodziców.

W ramach realizowanych działań w stosunku do ucznia treści programowe z doradztwa zawodowego wpisują się w następujące obszary:

 1. Poznanie siebie – m.in. zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje, mocne strony i możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia, ograniczenia jako wyzwania
  w odniesieniu do planów edukacyjno – zawodowych, hierarchia wartości i potrzeb, aspiracje.
 2. Świat zawodów i rynek pracy – m.in. informacje na temat zawodów, charakterystyki zwodów i stanowisk pracy, znaczenie pracy w życiu człowieka, etyka zawodowa, autoprezentacja, zakładanie własnej działalności gospodarczej.
 3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie – m.in. sposoby zdobywania wiedzy, struktura edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaformalnej i nieformalnej, oferty szkół ponadpodstawowych, kryteria rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych, znaczenie uczenia się przez całe życie.
 4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno – zawodowych– m.in. plany edukacyjno – zawodowe, planowanie swoich działań, określenie celów, indywidualny plan działania, wybór dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej.
Skip to content