Razem w kosmosie

Autor innowacji

mgr Grażyna Drabek
Nauczyciel prowadzący innowacje
mgr Grażyna Drabek

Miejsce wdrażania innowacji:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie

Rodzaj innowacji:

Mieszana (programowa, metodyczna, organizacyjna)

Zajęcia edukacyjne objęte innowacją:

zajęcia świetlicowe

Adresaci innowacji:

uczniowie ze świetlicy

Czas trwania innowacji:

luty 2024- maj 2024

Szczegóły innowacji

Szczegółowe założenia innowacji:
 • Uzasadnienie: Potrzeba zwiększenia zainteresowania uczniów naukami ścisłymi i kosmosem. Innowacja jest odpowiedzią na potrzebę stymulowania zainteresowania naukami ścisłymi wśród dzieci, szczególnie kosmosem, który często wydaje się być nieosiągalnym i trudnymtematem do zrozumienia.
 • Nowatorskie działanie: Łączenie nauk przyrodniczych, fizyki, sztuki i komunikacji w spójny, interdyscyplinarny projekt. Innowacja polega na integracji różnych dziedzin w jeden projekt, który umożliwia dzieciom zrozumienie kosmosu z różnych perspektyw – naukowej, artystycznej, językowej.
 • Cele ogólne: Zainspirowanie uczniów do nauki o kosmosie i astronomii poprzez interaktywne zadania i eksperymenty
 • Cele szczegółowe:
  1. Rozumienie Kosmosu:
  Uczeń rozumie podstawowe zasady, zjawiska i terminologię związaną z kosmosem, takie jak grawitacja, układ słoneczny, planety, komety, asteroidy itp.
  2. Wiedza o Układzie Słonecznym:
  Uczeń wie, jakie są główne komponenty układu słonecznego, ich charakterystyki i wzajemne relacje.
  3. Zdolność do eksperymentowania: Uczeń potrafi przeprowadzić proste eksperymenty, które ilustrują zasady naukowe związane z kosmosem, takie jak mechanika lotu czy podróżowanie światła.
  4. Twórczość i wyobraźnia:Uczeń rozumie, jak nauka może współgrać z kreatywnością, i potrafi tworzyć własne wyobrażenia kosmicznych obiektów i zjawisk.
  5. Umiejętność pracy w zespole: Uczeń wie, jak efektywnie współpracować z innymi w tworzeniu projektów zespołowych związanych z kosmosem i potrafi wnieść własny wkład w pracę zespołową.
  6. Krytyczne myślenie: Uczeń rozumie różne koncepcje i teorie związane z kosmosem, wie, jak analizować różne źródła informacji i potrafi interpretować i oceniać te informacje.
  7. Umiejętność prezentacji i komunikacji: Uczeń potrafi wyraźnie i skutecznie prezentować swoje pomysły, wnioski i odkrycia związane z kosmosem zarówno na piśmie, jak i ustnie.
  8. Odniesienie nauki do życia codziennego: Uczeń rozumie, jak nauki kosmiczne wpływają na nasz codzienny świat, wie, jak te zasady można zobaczyć w praktyce, i potrafi stosować tę wiedzę w codziennym życiu.
 • Spodziewane efekty: Rozbudzenie ciekawości, rozwijanie umiejętności badawczych, kreatywności i współpracy
  Oczekujemy, że projekt pobudzi ciekawość dzieci, pozwoli im rozwijać umiejętności badawcze, kreatywność i umiejętność pracy zespołowej, a także zwiększy ich zainteresowanie naukami ścisłymi.
Opis innowacji

Innowacja została przygotowana na podstawie Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Razem w Kosmosie”. Jest kompleksowym podejściem do nauczania o kosmosie i astronomii, mającym na celu nie tylko przekazanie wiedzy, ale także rozbudzenie ciekawości i zaangażowania uczniów.
Innowacja ta obejmuje szereg różnorodnych zadań i działalności, takich jak tworzenie kosmicznego słowniczka, modelowania Układu Słonecznego, przeprowadzanie prostych eksperymentów naukowych, budowanie rakiet z butelek PET, układanie kosmicznych puzzli i tworzenie wyimaginowanych planet.
Zastosowane metody nauczania są interaktywne i angażujące, łącząc teorię z praktyką, a naukę z zabawą. Uczestnicy projektu mają możliwość nie tylko nauczyć się podstawowych faktów o kosmosie, ale także zastosować tę wiedzę w praktyczny i kreatywny sposób.

Innowacja „Razem w Kosmosie” promuje również współpracę i pracę zespołową, zachęcając uczniów do dzielenia się pomysłami i wspólnego rozwiązywania problemów. Jest to nowoczesne podejście do nauczania nauk przyrodniczych, które ma na celu zainspirowanie młodych umysłów i pobudzenie ich naturalnej ciekawości i zamiłowania do odkrywania.

 • Treści edukacyjne:
  Uczniowie poznają podstawowe koncepcje i fakty dotyczące układu słonecznego, planet, gwiazd, konstelacji, a także takie zjawiska jak grawitacja czy światło.
 • Organizacja przebiegu innowacji: Innowacja obejmuje różne formy aktywności – od prac manualnych, przez eksperymenty, prezentacje multimedialne, po dyskusje i refleksje. Dzieci mają możliwość nauki poprzez korzystanie z różnych metod i technik, co zwiększa ich zaangażowanie i zrozumienie.
 • Metody: wykłady interaktywne, dyskusje, prace zespołowe, eksperymenty, prace plastyczne, prezentacje multimedialne.Innowacja zakłada różnorodność metod nauczania, aby dostosować się do różnych stylów uczenia się uczniów i uczynić proces nauczania bardziej angażującym i skutecznym.
Niezbędne warunki do osiągnięcia założonych celów innowacji:
 • Rola nauczyciela: inspirator, przewodnik, koordynator, oceniający Nauczyciel pełni kluczową rolę w procesie, inspirując dzieci do nauki, prowadząc je przez różne etapy projektu, koordynując działania i oceniając postępy.
 • Organizacja sali lub pomieszczenia: Dostosowanie przestrzeni do różnych aktywności, dostęp do komputera i projektora Sala musi być dostosowana do różnych form aktywności, z możliwością swobodnego przemieszczania się, pracowania w grupach i przeprowadzania eksperymentów.
 • Środki dydaktyczne: komputer, projektor, materiały do eksperymentów, pomoce plastyczne. Dostęp do odpowiednich środków dydaktycznych jest kluczowy dla realizacji projektu. Potrzebne będą zarówno nowoczesne narzędzia technologiczne, jak i tradycyjne materiały.
 • Współpraca z rodzicami, środowiskiem: Angażowanie rodziców w proces, współpraca z lokalnymi instytucjami związanymi z nauką i kosmosem
  Rodzice i społeczność lokalna mogą być zaangażowani w różne aspekty projektu, co może wzbogacić doświadczenie dzieci i zwiększyć wsparcie dla innowacji.
 • Inne warunki: Otwartość na nowatorskie podejście do nauczania, zrozumienie wartości interdyscyplinarności, a także elastyczność w planowaniu i dostosowywaniu się do potrzeb
  uczniów są kluczowe dla sukcesu innowacji.
Sposoby ewaluacji:
 • Terminy: Regularne sprawdzanie postępów, ewaluacja końcowa
 • Metody: Obserwacja, ankiety, testy, prezentacje uczniów
 • Sposób przedstawienia i wykorzystania wyników: Analiza wyników, dostosowanie
  podejścia, podsumowanie z uczniami i rodzicami, refleksja nad możliwościami dalszego rozwoju

Załączniki:

 • Scenariusze lekcji
 • Karty pracy
 • Ankiety ewaluacyjne
 • Dodatkowe materiały i zasoby
Skip to content